6 islamitische principes tegen polarisatie (*)

 1. Alle mensen zijn één Umma
  • Bani Adam: alle mensen als afstammelingen van Adam
  • Verdrag van Medina: In het Verdrag van Medina, een overeenkomst die de Profeet heeft opgesteld, die omstreeks 622 werd ondertekend door de stammen in Jathrib (later Medina), werd een lijst van rechten en plichten opgesteld voor de islamitische, joodse en heidense gemeenschappen in Medina, die samen één gemeenschap (de Ummah) vormden. Uit dit verdrag blijkt dat het begrip Ummah dus veel inclusiever werd gedacht dan tegenwoordig meestal het geval.

 2. Iedereen is vrij om te geloven of niet.
  • Sura al-Kafirun 1-6 *

   Zeg (O Mohammed): “O ongelovigen.
   Ik aanbid niet wat jullie aanbidden. En jullie zijn geen aanbidders van wat ik aanbid.
   En ik zal nooit een aanbidder worden van wat jullie aanbidden. En jullie zullen nooit aanbidders worden van wat ik aanbid.
   Daarom, voor jullie, jullie godsdienst en voor mij, mijn godsdienst.”

 3. Wij horen elkaar te leren kennen.
  • Sura Hudjurat 13 * *

   O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.

 4. Wees rechtvaardig.
  • Nisa 135 **

   O jullie die geloven. Weest standvastig ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allah.
   Volgt niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je afwenden, dan voorwaar: Allah weet wat jullie doen.

 5. Wees barmhartig.
  • Wie geen mededogen toont voor anderen, zal geen mededogen vinden bij Allah.

   De Profeet zei: “Allah, de Meest Genadige, toont barmhartigheid aan hen die barmhartig zijn. Toon barmhartigheid aan hen die op aarde zijn, en Hij Die in de hemel is, zal u barmhartigheid betonen” (Abou-Dawoud).

 6. De gulden regel. Wat je voor jezelf wenst, dien je ook voor de ander te wensen.
  • Hadith (Sahieh Al-Bukhaarie) 13

   “Niemand van jullie gelooft echt totdat hij voor zijn broeder hetzelfde wenst als voor zichzelf.”

(*) Zoals voorgesteld door dr. Bahaeddin Bulak, verbonden aan de islamitische theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, in het kader van zijn lezing voor de Limburgse Integratieraad op 26 oktober 2023.

(**) Uit De Edele Koran, in vertaling door Sofian S. Siregar.