Het project ‘Huis van Abraham Houthalen-Helchteren’ heeft als doel …

(1) de huidige parochiezaal in Meulenberg om te vormen tot een ‘huis van Abraham’ waar de verschillende in de buurt aanwezige culturen en tradities  bij elkaar kunnen komen om te vieren, te leren en te feesten, en …

(2) een ontmoetingsplaats te worden, voor eenieder van goede wil in de buurt,

met drie functies:

(1) als een feestzaal voor de buurt.

(2) als ontmoetingsplaats voor de verenigingen van Meulenberg,
maar ook voor interculturele en interreligieuze contacten

(3) als leerhuis voor de verschillende tradities voor het leren over de eigen traditie, maar ook van elkanders traditie (met inbreng vanuit christelijke, islamitische en vrijzinnig humanistische hoek).

In de statuten van de vereniging, die worden voorgelegd op de eerste algemene vergadering op 25 april 2018, staan de doelstellingen als volgt omschreven:

“Artikel 2. Doeleinden en activiteiten

De vereniging heeft als doel en activiteit:

  1. het plaatselijk samenleven van de verschillende levensbeschouwingen te bevorderen en het  verenigingsleven van de buurt en de diverse levensbeschouwingen te ondersteunen;
  2. de vroegere parochiezaal om te vormen tot een interlevensbeschouwelijk gemeenschapscentrum;
  3. het beheren en onderhouden van het plaatselijke gemeenschapscentrum en dit open te stellen op een laagdrempelige wijze voor verenigingen en families voor samenkomsten, activiteiten en feesten;
  4. het bevorderen van het kennismaken met de eigen traditie en de traditie van de andere; het verspreiden en bevorderen van kennis over de eigen traditie en de traditie van de andere, en dit middels infosessies, lezingen, internet en sociale media;
  5. het organiseren van de dialoog met en tussen de diverse levensbeschouwingen en het opzetten van gezamenlijke acties rond gemeenschappelijke waarden, zoals bijvoorbeeld solidariteit met armen;
  6. het opzetten van samenwerking op lokaal en regionaal vlak met verenigingen en initiatieven met gelijkaardige doelstellingen inzake het samenleven en de dialoog van de verschillende levensbeschouwingen, i.h.b. de joodse, christelijke en de islamitische levensbeschouwing; maar ook de dialoog vanuit de gelovige tradities met vrijzinnige humanisten en andere niet-gelovigen.
  7. het idee of het concept van het huis van Abraham en de hiermee samenhangende ideeën bekendheid te geven in een ruimere kring via activiteiten, nieuwsbrieven en sociale media
  8. via regelmatige contacten, gezamenlijke activiteiten, dialoog en samenwerking het samenleven van de verschillende levensbeschouwingen in wederzijds respect en in harmonie te laten verlopen;

De vereniging kan hiertoe, meer algemeen, alle middelen verwerven en aanwenden en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel bijdragen.”